Evju Bygdetun

Folkedans på Evju Bygdetun   Fotograf: Museumstyrar Jorid Vale

Urtehagen frå 2017 bak Stabburet frå 1700 - talet   Fotograf: Museumstyrar Jorid Vale

Tradisjonsmat i Eldhuset, lappar av ferske egg frå gardens glade høner.   Fotograf: Live Skinnes

Kulturarv i Den kulturelle skulesekken på 2000-talet ; 4.klassingar brukar "Potetskiljaren", konstruert og patentert av familien Evju på 1930-talet. Levande kulturformidling   Fotograf: Museumstyrar Jorid Vale

Eplehaust i den Historiske hagen ved Møllargutstugo: "Ukjent eplesort" på gamle aplar, planta tidleg på 1900-talet, blir smakfull eplemos også i dag !   Fotograf: Live Skinnes

Se i kart Bedriftens nettside
Adresse Sætrevegen 44,
3810 Gvarv
Telefon 93209355
Lengdegrad 9.163669
Breddegrad 59.41141

Lærar Jon Evju testamenterte i 1975 garden sin til eit levande bygdetun og kultursenter, med ønske om å ta vare på og vidareutvikle gardskulturen gjennom aktivt bruk. Stiftelsen Evju Bygdetun driv garden med jord og i Sauherad kommune og forvaltar 16 historiske bygningar frå 1700 - 1900-talet med museale samlingar. Evju Bygdetun arrangerar utstillingar, kurs, konsertar, foredrag, aktivitetsdagar og matdagar. Etter årstidene har skuleklasser faste undervisningsdagar på Bygdetunet med ulike aktivitetar i samband med gardsdrift og kulturarv innan Den kulturelle skolesekken. Fleire interessegrupper brukar ulike lokale på garden til faste aktivitetar kvar veke gjennom året. Vi tek imot grupper til omvisning og servering heile året og leiger ut lokala til møter og feiringar.

Evju Bygdetun ligg i Sætersbø i Sauherad kommune og er ein historisk gard med verna kulturlandskap under Lifjell mot elva som renn ut i Norsjø. Garden blei truleg rydda i romartid eller folkevandringstid ut frå fornminnet på Evju Bygdetun; eit berg med slipegroper for pilspissar og våpen frå om lag 3-400 år f.Kr. Dei første skriftlege kjelder om garden Evju/Sætre er knytt til Glørsætta frå Island i 1294. Tradisjonen fortel at husa på garden har brent tre gonger, sist i 1730. Våningshuset blei etter brannen bygd på den gamle muren, med ein uvanleg djup kjellar som skal ha blitt bruka til arrest. Stabburet er frå 1700-talet men restaurert med rike utskjeringar tidleg på 1900-talet av Jon Evju d.e med søner. Gardsverkstaden fortel om ein kunstnerisk og kreativ familie med stor skaparglede slik vi ser i hus og inventar. Mor Bergit og dotter Helga, var dyktige tekstilkunstnarar slik vi ser utstilt i folkedrakter, vevnad og sprangarbeid.

Utanfor det autentiske gardstunet, har det blitt tilflytta fleire kulturhistoriske bygningar etter at Evju blei bygdetun: Vengeburet frå Stenningen er det siste bevara i bygda, bruka til tørking av lin og korn. Beltevevarstugo fortel historia om folkekunstnaren Hælge Storskot som utvikla Beltestakken. Møllargutstugo fortel historia om spelemannen Møllarguten som voks opp i denne stugo ute på Nesodden. Kittelsenstugo er flytta hit frå Indleggen der far til eventyrteiknaren Th Kittelsen voks opp. Holtanstugo med rosemåling av Ola Hansson er flytta frå garden til Kaptein Hans Ibsen, ein av forfedrene til diktaren Henrik Ibsen.

Det er gjort mange arkeologiske funn i området som vitnar om områdets lange historie. Mellom anna ligger det eit stort gravhaugfelt på Leikvangmogane.Her gjekk også den gamle Jønnvegen på 1600-talet frå Feensgruvene over Norsjø, opp elva til Tangen under Evju og vidare mot Hørteverket.

Heile garden med historiske samlingar blei i 1975 testamentert til eit «levande bygdetun og kultursenter»av siste eigar, lærer Jon Evju d.y. Han tok godt vare på familietradisjonane og samla også historiske gjenstandar og kulturhistorie frå Telemark. Stiftelsen driv jord, skog og forvaltar 16 gardshus med aktivitetar knytt til formidling av kulturarv mot barn og unge, lokalbefolkning og turistar. Vi gjev huslyd til fleire frivillige interessegrupper med ulike aktivitetar gjennom heile året, som Broderikafe, Ungdans, Nes dansarring, bunadkurs, bryggelaug og kulturlandskapgruppa. Vi driv Evju Bygdetun med respekt for fortida som kan gje oss større kunnskap om nåtida og ei bærekraftig framtid.

Evju Bygdeturn er eit unikt utgangspunkt for å formidle lokal og regional kulturarv i Telemark. Det er allereie opparbeida turstiar frå Gvarv langs elva "Grøne Gangar" gjennom kulturlandskapet på Evju med Gapahuk i Eventyrskogen, over Leikvangmogane og opp til Hørte, med gangbru over elva til turstiar i Bø kommune. Evju Bygdetun har beitedyr i dette landskapet og fleire nabogardar med kyr, sauer og hestar. Ei av sykkelrutene i Telemark går også gjennom garden. Kulturlandskapet blir bruka gjennom heile året og er lett tilgjengeleg for folk i alle aldrer. Vi har undervisningsdagar for skoleklasser i gards og kulturhistorie innan Den kulturelle skolesekken for Sauherad og tilbyr kurs i «Kreativ matlaging» for bedrifter og grupper. Vi haustar frå garden etter årstidene urter, grønsaker, bær og frukt og har som mål at eitkvart måltid vi tilbyr folk skal ha minst eit «ureist» gardsprodukt og elles gode råvarer frå Fruktbygda. Tunet blir leigd ut til kurs med servering, grupper til omvisning med servering og bryllaup og feiringar. Dei siste åra er det registrert over 10.000 besøkande.

Les mer