Homlagarden

Debio Godkjent
Se i kart Bedriftens nettside
Kontaktperson Kristine Håland
Adresse Aksnesvegen 70
5600 Norheimsund
Telefon 48464438
Mobiltelefon 95215060
Lengdegrad 6.212883
Breddegrad 60.336851

Homlagarden AS produserer økologisk kylling og kalkun ved Hardangerfjorden. Me har ikkje eit fast gardsutsal, men ta gjerne kontakt dersom de ynskjer å handla frosen produkt direkte hjå oss.

¨Homlagarden har vore eit småbruk under Baroniet i Rosendal fram til etter siste verdskrig. Bruket, som vart kjøpt i 1974, ligg brattlendt og fritt til over fjorden på Aksnes i Kvam i Hardanger.
På flyttelasset hadde me med ti kalkunkyllingar. Sidan den gongen har kalkunflokken vakse til fleire tusen fugl. I tillegg til at levebrødet var keramisk kunsthandverk har der vore drive eksperimentelt jordbruk på bruket fram til i dag.

Homlagarden har utvikla ei innovativ økologisk verksemd som skaper aktivitet i lokalmiljøet. Me har langvarige avtalar om driftssamarbeid med bønder i distriktet og gode leveringsavtalar for kjøtet over heile landet.

Homlagarden eig og administrerer produksjonen, men leiger bygg, areal og arbeidskraft frå samarbeidande bruk. Til dømes leiger me sauefjøs og heimebeiter til oppal av kalkun når sauen er til fjells sumartid. Ein vinn-vinn situasjon for bonden som får leigeinntekt for fjøset, beita vert haldne i hevd og er klare til bruk når sauen kjem frå fjellet.
Fleire drivhus, grisehus og konvensjonelle kyllinghus med areal har vorte byga om og tekne i bruk for økologisk fjørfe.

Homlagarden har vidtfemnande aktivitet med totalt 14 driftseiningar for fjørfeoppdrett. Desse består av Homlagarden Rugeri med klekkeri, 4 småkyllinghus og 9 lokalitetar med beiteareal for oppdrett av fuglane. Homlagarden har eige økologisk og godkjend fjørfeslakteri, nytt pakkeri med fryseri og lagerfasilitetar. Produksjonen er på om lag 16 000 kalkun og 80 000 kylling årleg og er dermed i dag Noregs største produsent av økologisk kvittkjøt.

Eg er stolt av at min eldste son Brynjolf Sæhle Pedersen jobbar no fulltid i bedrifta. Det er gledeleg å sjå at den nye generasjonen vil satste på vidare drift av Homlagarden!

Skal det i framtida også vera liv laga på denne planeten, meiner eg all menneskeleg aktivitet bør dreiast mot økologisk tenkemåte og handling. Dette er noko av drivkrafta bak drifta i Homlagarden.¨

Bjørn Brynjolf PedersenHomlagarden AS er økologisk frå egg til slakt.

Dyra har fritt tilgang til areal ute, dei kan beite og få dagleg økologisk fôr. Fôret er av 100% økologiske ingrediensar.

Genetikk, økologisk fôr, naturlig næring og mykje mosjon gjer at fuglane veks seinare. På Homlagarden vert kyllingar slakta etter 62-83 dagar. Kalkun etter 101 til 145 dagar.
Transporten til slakteriet er roleg, kort og med lite stress. Fuglane er salmonellatesta før slakting og kjøtet er på kjøl innan 10 minuttar etter avliving. Mattilsynet og personalet i Homlagarden kontrollerer kvart slakt i alt 11 gonger under slakte- og pakkeprosessen. Til reingjering brukar Homlagarden organisk syre og produkt med låg PH-verdi utan kjemikaliar eller miljøgifter. Mjølkesyrebakteriar vert brukte for å styrkje dyrehelsa og hemma utvikling av uønska bakteriar, midd og innsekt i miljøet.

Verksemda er godkjend av Mattilsynet og DEBIO på alle nivå frå klekka kylling til oppal, transport, slakting, pakking og foredling like fram til levert strekkodemerka produkt.

DEBIO er kontrollorgan for det økologiske jordbruket i Noreg.
Dei økologiske bruka skal mellom anna drivast utan bruk av kunstgjødning, preventiv medisinering eller miljøfarlege sprøytemidlar. Økologisk kylling og kalkun skal ha god plass i husa. DEBIO krev at der ikkje skal vera over 21 kg fugl per kvadratmeter.

Homlagarden sine fuglane skal trivast i husane og ute på beite og skal ha utløp for sine naturlege behov.

Les mer