Bedrifter som er sertifisert ved Norsk økoturisme tilbyr natur- og kulturopplevelser med lokal forankring og ekte møter med mennesker og natur.

Norsk økoturisme

Norsk økoturismes definisjon og prinsipper bygger på internasjonale prinsipper for økoturisme, og ivaretar internasjonale mål for økoturisme anbefalt av FN og Den Internasjonale Økoturismeforeningen. Samtidig har norsk naturbrukstradisjon, vår reiselivsstruktur og våre miljøutfordringer fått satt rammene for økoturisme i Norge.

7 grunnleggende prinsipper for Norsk økoturisme

En økoturismebedrift:

1. Er natur- og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet.

2. Bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning og utøver alltid en føre-var-holdning.

3. Etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn.

4. Bidrar positivt i lokalsamfunnet, benytter lokal arbeidskraft, lokale tjenester og råvarer, jobber for økt samarbeid og utviser et generelt samfunnsansvar.

5. Bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger.

6. Stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en sentral del av produktet.

7. Tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø.

Tilfredsstiller man kravene for Norsk økoturismes godkjenning, lever man også opp til internasjonale mål for økoturisme. Ønsker man å være blant de beste i verden på økoturisme og utnytte de markedsmulighetene dette kan gi, så er første trinn å bli en godkjent, norsk økoturismebedrift.

Her finner du oversikten over sertifiserte økoturismebedrifter.